با توجه به آنکه دولت متعهد است تا پایان برنامه ششم توسعه 30 درصد از پستهای مدیریتی دستگاه های اجرایی را در اختیار بانوان قرار دهد؛ از بانوان شایسته و توانمند استان دعوت می گردد با تکمیل فرم ذیل امکان تهیه بانک اطلاعات زنان دارای پتانسیل های مدیریتی را فراهم نمایند. دقت نظر شما در تکمیل کامل و دقیق فرم ما را در اقدامات بعدی یاری خواهد نمود.
مجرد  متاهل  مطلقه 
نام :کد ملی :تعداد فرزندان :تلفن همراه :نام خانوادگی :وضعیت تاهل :شماره تماس :
سایر 
وضعیت استخدام :رشته تحصیلی :دستگاه مربوطه :سوابق مدیریتی :سنوات خدمت :مدرک تحصیلی :
دکتری  کارشناس ارشد  کارشناس  فوق دیپلم  دیپلم  حوزوی سطح۴  حوزوی سطح۳  حوزوی سطح ۲  حوزوی سطح۱  سایر 
مهارتهایی که فراتر از رشته تحصیلی می دانید
مهمترین دستاوردهای شما در دوران خدمت دولتیمهمترین دستاوردهای شما در دوران خدمت دولتی